Deklaracja dostępności Przedszkole Nr 90

Data ostatniej aktualizacji: 30.03.2023r.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

przedszkole90.edu.wroclaw.pl

Przedszkole nr 90 im. L. Krzemienieckiej we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności:

Niniejsza strona internetowa jest w częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych

Treści niedostępne:

Niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (obrazki, brak sekcji nawigacyjnych)

Wyłączenia:

Pliki PDF, zdjęcia i obrazki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, modernizacja strony wiązała by się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2023 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 30.03.2023 r.

Informacja o sposobie dokonania oceny:

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni, oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

Skróty klawiszowe:

Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

Dostępność architektoniczna siedziby:

Siedziba Przedszkola nr 90 im. L. Krzemienieckiej we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Zaporoskiej 51 we Wrocławiu jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do przedszkola przez bramkę od strony ul. Zaporoskiej. Do drzwi przedszkola prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Wejście główne do przedszkola prowadzi przez drzwi. Po lewej stronie drzwi, nad klawiaturą numeryczną, znajduje się domofon na wysokości dostosowanej do osób z niepełnosprawnością.

Budynek jednokondygnacyjny bez windy z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do przedszkola możliwe jest dojście piesze (przeszkody płot, bramka) oraz dojazd samochodem. Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy. Najbliższe przystanki autobusowe 126, 137, 144.

Dostępność tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza języka migowego

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Przedszkole nr 90 dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://przedszkole90.edu.wroclaw.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej

Data publikacji witryny: 30.03.2023r.

Data ostatniej aktualizacji: 30.03.2023r.

Przedszkole Nr 90 im. L. Krzemienieckiej we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Nr 90.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-05-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Bernaciak.
 • E-mail: sekretariat.p090@wroclawskaedukacja.pl
 • Telefon: 71 798 68 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 90 im. L. Krzemienieckiej we Wrocławiu
 • Adres: ul. Zaporoska 51
  53-023 Wrocław
 • E-mail: sekretariat.p090@wroclawskaedukacja.pl
 • Telefon: 71 798 68 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola nr 90 we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Zaporoskiej 51 we Wrocławiu nie jest
przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Zaporoskiej Do wejścia prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków.
Przy wejściu nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy.
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych..
Nie ma wyznaczonego parkingu przy przedszkolu, auta zatrzymują się wzdłuż ulicy. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma dostępności tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

 • Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
 • Przełącznik kontrastowy

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego